دانلود مقاله برنامه ریزی: (Planning)

دانلود مقاله برنامه ریزی: (Planning)

دانلود مقاله برنامه ریزی: (Planning)

دانلود مقاله برنامه ریزی: (Planning)

ت ص 25

فرمت ورد

 برنامه ریزی به معنای تعیین ، پیش بینی و طراحی فعالیت ها و اقدامات آینده سازمان است .

 

1-1             به فرایند تدوین تمهیدات یا روش  پیگیری یا انجام کار  برنامه ریزی گفته می شود .

1-2            برنامه ریزی عبارت است از تصمیم گیری در مورد اینکه چه کارهائی باید انجام شود.

1-3            برنامه ریزی عبارت است از تصور و طراحی وضعیت مطلوب و یافتن و پیش بینی کردن راهها و و سایلی که نیل به آن ها را میسر می سازد.

1-4            برنامه ریزی عبارت است از طراحی برای تغییر یک شئی یا موضوع خاص ، بر مبنای الگوی پیش بینی شده.

 

اهداف برنامه ریزی :

1-    افزایش احتمال رسیدن به هدف از طریق تنظیم فعالیتها

2-    افزایش منفعت اقتصادی از طریق مقرون به صرفه کردن عملیات

3-    متمرکز شدن بر روش های دست یابی به هدف و احتراز از انحراف از مسیر

 

4-    مهیا ساختن ابزاری برای کنترل